XPERT-M5 6000 DPI

XPERT-M500 8000 DPI

ELITE-M10 4000 DPI

ELITE-M20 4000 DPI

ELITE-M20 BLACK EDITION 4000 DPI

ELITE-M50 ARMY EDITION 4000 DPI

PRO-M9 2000 DPI

PRO-M3 3200 DPI

PRO-M5 3200 DPI

PRO-M8 LIGHT EDITION 3500 DPI

WINGED SKULL SIZE M

SMOKEY SKULL SIZE XL

SKULL SPIRIT SIZE XXL