XPERT-M5 6000 DPI

XPERT-M500 8000 DPI

ELITE-M10 4000 DPI

ELITE-M20 4000 DPI

ELITE-M40 SCARY EDITION 4000 DPI

ELITE-M40 FURY EDITION 4000 DPI

ELITE-M60 4000 DPI

ELITE-M8 4000 DPI

PRO-M8 2000 DPI

PRO-M1 2400 DPI

PRO-M2 2400 DPI

PRO-M5 3200 DPI

PRO-M8 LIGHT EDITION 3500 DPI

PRO-M6 4000 DPI